ประกาศแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)


            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวของมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และฉบับเพิ่มเติมนั้น สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 10 ข้อ 43 (43.7) ผู้สำเร็จการศึกษาต้องสอบการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ และตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การสอบและค่าธรรมเนียมในการสอบวิชาพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ข้อ 5 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้นั้น ต้องผ่านการลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและสอบผ่านวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) อย่างน้อย 3 รายวิชา จากทั้งหมด ๔ รายวิชา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามเกณฑ์ของการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แต่ยังสอบไม่ผ่านรายวิชาพื้นฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและมีโอกาสในการสอบบรรจุหรือสมัครเข้าทำงานได้ตามกำหนดเวลา อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการสอบรวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK