ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 1)


            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System (ฉบับที่ 1)ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ PBRU Exit Exam System แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการสอบพื้นฐานด้วยวิธีการสอบผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอบโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 1) นั้น ต้องมีคุณสมบัติที่อยู่ในเกณฑ์ขอสำเร็จการศึกษาอย่างครบถ้วน ดังนี้ 1.มีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2.ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร 3.ไม่ติดค้างค่าบำรุงการศึกษา/ค่ารักษาสถานภาพ 4.ไม่ติดค้างการยืม-คืน สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าปรับของสำนักวิทยบริการ 5.ผ่านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย บัดนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงขอประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 1) ดังปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวศึกษาแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1) ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK