ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงระบาดรุนแรงอยู่ในหลายประเทศ และยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัดและการไม่นำพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันแสดงให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้เปิดทำการเท่าที่จำเป็น ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอเลื่อนการจัดสอบออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จะคลี่คลายลง ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563