ติดตามผลการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ติดตามผลการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประธานสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการสัมมนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานสาขาวิชาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

      

           ในการสัมมนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงวิกฤต COVID-19 กับการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ที่อาจารย์ประจำรายวิชาและนักศึกษาต้องปรับตัวไปพร้อมๆ กัน แต่ยังคงมีการติดตามผลการเรียนเป็นระยะเพื่อให้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

        

           นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตลอดจนการรายงานผลการสำรวจความพร้อมในการเรียนด้วยระบบออนไลน์ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

.    .   

             ทั้งนี้ จากการสำรวจผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งเป็นนักศึกษาทั้ง 8 คณะ  ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดทำระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ชัดเจน เช่น การเชือกใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นอกจากนั้นควรมีการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนได้ ตลอดจนการวัดประเมินผลหลากหลายรูปแบบที่นอกเหนือจากการสอบ เป็นต้น

             สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบปกติ โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างในการนั่งของผู้เข้าร่วมประชุม 1.5 เมตรต่อท่าน นอกจากนี้ก่อนเข้าห้องประชุมยังได้มีการตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุมและจุดบริการเจลแอลกอฮล์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพราะมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและการปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของรัฐบาลเป็นสำคัญ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี