มาตรฐานการปฏิบัติงาน บริหารพัสดุ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน บริหารพัสดุ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ

DOWNLOAD

Management-Standard-premises-utilities-vehicle-work