คู่มือการปฏิบัติงาน-กระบวนการรับส่งหนังสือผ่านสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและการจัดเก็บเอกสาร (E-doc)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ-ส่งหนังสือผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

และการจัดเก็บเอกสาร (E-doc) ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD

คู่มือการปฏิบัติงาน-กระบวนการรับส่งหนังสือผ่านระบบ E-doc