คู่มือการปฏิบัติงาน-การปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานบริการทำความสะอาด อาคาร 4 และบริเวณโดยรอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน-การปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานบริการทำความสะอาด อาคาร 4 และบริเวณโดยรอบ

DOWNLOAD

คู่มือการปฏิบัติงาน-การปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานบริการทำความสะอาด อาคาร 4ฯ