คู่มือการปฏิบัติงาน-จัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) (โปรแกรม e-GP)

คู่มือการปฏิบัติงาน-จัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) (โปรแกรม e-GP)

DOWNLOAD

คู่มือการปฏิบัติงาน-จัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข) (โปรแกรม e-GP)