โครงการคลังการเรียนรู้ PBRU

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลือกโรงเรียนบ้านหุบกะพงเป็นต้นแบบโครงการคลังการเรียนรู้ PBRU

              เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏฌพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิชาการกลุ่มวิชาการศึกษา/วิชาชีพครู (Education Cluster) ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษา หลังจากได้ลงพื้นที่แล้วพบว่า โรงเรียนบางแห่งในพื้นที่ให้การดูแลของมหาวิทยาลัยฯ นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ประกอบกับในขณะนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการปิดสถานศึกษา

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะทำงานและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำโครงการคลังการเรียนรู้ PBRU เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น แก้ปัญหาด้านการศึกษาในระยะยาว โดยเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านหุบกะพง เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้ฐานข้อมูลจากคลังการเรียนรู้ PBRU ประกอบด้วยการจัดทำสื่อและแบบฝึกหัดเสริมทักษะนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

               หลังจากนี้ คณะกรรมการทุกฝ่ายจะเริ่มดำเนินการและจัดระบบคลังการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ต่อไป

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี