ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตำแหน่ง พนักงานประจำหอพัก สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 2563 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้

          รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำหอพัก
ผู้สอบผ่าน นางสาวกิ่งกาญจน์ นาคคง

ดาวน์โหลดประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓