ประกาศกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

        ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 8) เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษามีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพด้านการวางแผนและการเตรียมความพร้อม และนำปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจมีผลกระทบรุนแรงต่อทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึการะดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดังนี้

ดูรายละเอียดประกาศ

#ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน