มรภ.เพชรบุรี มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับเครือข่ายสาธารณสุขและชุมชน

มรภ.เพชรบุรี มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับเครือข่ายสาธารณสุข หน่วยงานราชการและคณะสงฆ์ เพื่อใช้ในการป้องกัน COVID-19

         หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ได้ร่วมกับจิตอาสาในตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อมอบให้กับประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

         ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมน้อมบุญดิเรก อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับเครือข่ายสาธารณสุขตลอดจนหน่วยงานราชการและคณะสงฆ์ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบพร้อมกล่าวแสดงความห่วงใยประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมหลักของโครงการนอกจากการอบรมแบบมีส่วนร่วมแล้ว ตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการคือ การทำโครงการร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความรู้รักสามัคคี จึงได้มีการต่อยอดการดำเนินงานในลักษณะที่ให้ชุมชนได้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและเกิดการแลกเปลี่ยนการทำงานเกิดขึ้น”

         สำหรับหน่วยงานที่เข้ารับมอบเจลแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 200 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2,000 คน ประชาชนผู้ด้อยโอกาส (ผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ป่วยติดเตียง) ภายใต้การดูแลของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 600 คน ชุมชนต้นแบบโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี จำนวน 10 ชุมชม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 264 วัด

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี