มรภ.เพชรบุรีมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพื้นที่บริการวิชาการ จ.ประจวบฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพื้นที่บริการวิชาการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่หมู่บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นอีก 1 พื้นที่ในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบส่งเสริมความรัก ความสามัคคี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   

           การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับประชาชนและผู้นำชุมชนในหมู่บ้านรวมไทย ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือความเข้มข้น 70% เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น

    

              จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับหน่วยงานต่างๆ แบ่งเป็นแปบบขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 250 ขวด มอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแบบหลอด ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 500 หลอด มอบให้กับหมู่บ้านทุ่งพุฒิและหมู่บ้านรวมไทย แห่งละ 200 หลอด ตลอดจนโรงเรียนในพื้นที่อีก 100 หลอด

สำหรับการผลิตและมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมหลักของโครงการนอกจากการอบรมแบบมีส่วนร่วมแล้ว ยังมีการทำโครงการร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความรู้รักสามัคคี จึงได้มีการต่อยอดการดำเนินงานในลักษณะที่ให้ชุมชนได้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และเกิดการแลกเปลี่ยนการทำงานเกิดขึ้น

    

   

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี