ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงงานศิลปกรรมฯ

ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

         ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดยได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่สนใจนำผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้เข้าร่วมแสดงในงานดังกล่าว

            โอกาสนี้ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือก โดยผลปรากฏว่ามีผลงานของนักศึกษาได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ผลงาน ประกอบด้วย

นายธวัชชัย ตีรณากรณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
รายวิชา ความถนัดทางศิลปะ 1
ชื่อผลงาน รูปทรงในธรรมชาติ
เทคนิค เชื่อมโลหะ

 

 

 

 

 

 

นายธราธร ขาวนวล
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

รายวิชา ความถนัดทางศิลปะ 1
ชื่อผลงาน ความงามในบริบทของชีวิต 1
เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้

 

 

น.ส.ลดาวัลย์ ชังแต้ม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
รายวิชา โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ
ชื่อผลงาน ความงามของธรรมชาติและรูปทรง
เทคนิค สานแผ่นอลูมิเนียม

 

        ทั้งนี้ การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เป็นผลงานในรายวิชาของนักศึกษา โดยมีอาจารย์เขมา แฉ่งฉายา ประธาน สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และอาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะะและการออกแบบ เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม โดยผลงานของนักศึกษาทั้ง 3 ผลงาน จะนำไปจัดแสดงในวันที่ 5 – 30 กรกฎาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี