ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 2)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System (ฉบับที่ 1) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System (ฉบับที่ 2)

ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ PBRU Exit Exam System แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการสอบพื้นฐานด้วยวิธีการสอบผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอบโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผ่านระบบออนไลน์

โดยผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 2 และรอบที่ 3) นั้น ต้องมีคุณสมบัติที่อยู่ในเกณฑ์ขอสำเร็จการศึกษาอย่างครบถ้วน ดังนี้
1.มีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
3.ไม่ติดค้างค่าบำรุงการศึกษา/ค่ารักษาสถานภาพ
4.ไม่ติดค้างการยืม-คืน สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าปรับของสำนักวิทยบริการ
5.ผ่านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

บัดนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560
จึงขอประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบวิชาพื้นฐานในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 2 และรอบที่ 3)
ดังปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวศึกษาแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

Round2_and_Round3