ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประกาศที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกำหนดให้ยื่นความจำนงขอที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น คณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการพิจารณามีดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร