อบรมครูสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมครูภายใต้หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมอบรมครูภายใต้หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการเรียนรู้ดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมครูและนักเรียนสู่การทดสอบ PISA ในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

      

         โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้ร่วมกับ สสวท. ในการขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของโรงเรียนในท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ให้มีประสบการณ์และทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2564 (PISA2021)

        

         สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูผู้สอนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยาการในการบรรยายให้ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตามนิเทศรวมทั้งสรุปกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563

     .    

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี