อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

            ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 15- 17 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยในครั้งนี้ได้จัดการอบรมขึ้นเป็นรุ่นที่ 6 มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบจำนวน 10 คน
   

            สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา       อาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงแรงงานที่กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเท่านั้น และต้องมีหนังสือกำกับรับรองสำหรับตรวจสอบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ จึงจะได้รับหนังสือรับรองประกอบอาชีพได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้างจ้างผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถปรับไม่เกิน 30,000 บาท

       

           สำหรับการอบรมแบ่งออกเป็น 3 วัน วันแรกเป็นการอบรมภาคความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่สองเป็นการอบรมภาคความรู้ ทฤษฎีต่างๆ และวันสุดท้ายเป็นการสอบภาคปฏิบัติ โดยก่อนที่ผู้เข้ารับการอบรมจะทำการสอบปฏิบัติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำการทดสอบภาคความรู้ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการสอบแบบ E- Testing เป็นการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ สุ่มข้อสอบจำนวน 60 ข้อ จาก 500 ข้อ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน จึงจะมีสิทธิ์ในการสอบภาคปฏิบัติ

       

    

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี