ประกาศรับสมัครงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ระยะที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ระยะที่ ๒

        ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ Covid-๑๙ และเสริมศักยภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๑๙๐ อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ระยะที่ ๒ ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ รายละเอียด 

ประกาศรับสมัครระยะที่2

เอกสารแนบท้ายประกาศ