ผู้นำ นศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าและโอกาสสู่สังคม

ผู้นำนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าและโอกาสสู่สังคม เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

             เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้นำนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดยคุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมมาธิการ ในโอกาสเดินทางมารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

            โอกาสนี้ตัวแทนผู้นำนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 6 ประเด็น เช่น สถานการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน สังคมและประเทศชาติ แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้าง บ่มเพาะการศึกษาและการฝึกอบรม ข้อคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติในมุมมองของนักศึกษา เป็นต้น

           คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมมาธิการ กล่าวว่า “การเดินทางมารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้ดำเนินการพิจารณาศึกษารูปแบบและแนวทางในการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคม เพื่อร่วมในการขับเคลื่อนและนำพาชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชาและยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรััพยากรมนุษย์ โดยข้อมูลที่นักศึกษาได้นำเสนอรับทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และยกร่างจัดทำร่างคู่มือ แนวทาง แผนการดำเนินงาน โครงการ แผนแม่บทหรือแผนระดับชาติ ในการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคม เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษานำไปปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “ปัจจุบันสังคมต้องการคนดี เราต้องสร้างคนดีด้วยการให้โอกาสทางการศึกษา และการส้รางความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ความเสมอภาคจะลดความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเกิดความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆ มากมาย เช่น ความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเหลื่อมล้ำทางความคิด โดยมีสาเหตุหลักมาจากการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้น การให้โอกาสทางด้านการศึกษาเป็นการให้ที่ถาวรและยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ เมื่อมีความคิดที่ดีคนเหล่านั้นก็จะนำความรู้ของตนเองมาพัฒนาชุมชนและประเทศให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น”

         สำหรับข้อเสนอแนะของนักศึกษาผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่น่าสนใจในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น นางสาวสุมิตา คนสนุก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงประเด็นสถานการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน สังคมและประเทศชาติว่า “ตนเองในฐานะของนักศึกษาสายวิชาชีพครูมีความคิดเห็นว่าการได้รับโอกาสทางการศึกษา และสถานศึกษาที่ผลิตครูมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครบถ้วน ทันสมัย นำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ในการถ่ายทอดให้กับเยาวชนในชุมชนต่อไปได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา รู้เท่าทันสื่อมากขึ้น สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์กับส่วนรวม”

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสาารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน