คณะพยาบาลศาสตร์ทบทวนแผนยุทธศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรดีเด่น

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 29408 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ  โดยมีคณาจารย์  บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ใช้บัณฑิต

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ก กล่าวว่า การจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งถือเป็นการทำงานอย่างเป็นระบบที่ทำให้เกิดการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ไปยังอนาคตข้างหน้า ตามหลักของการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบความสำเร็จและการประเมินผลเพื่อนำไปสู่การวางแผนงานครั้งต่อไป ด้วยการทบทวนการทำงานที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ทั้งนี้ การทบทวนแผนที่ดีจะต้องดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน อุปสรรค โอกาสในการดำเนินงานร่วมกัน

            ภายในการประชุมได้มีการแบ่งผผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อดำเนินงานให้ครอบคลุมกับแผนยุทธศาสตร์ โดยมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT Analysis การเสนอและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

         และในโอกาสนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรดีเด่นโครงการการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย

1.อาจารย์ดีเด่นปฏิบัติงานด้านการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม   ได้แก่

         1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ  ประสมสุข           สาขาพยาบาลศาสตร์

         1.2 อาจารย์ภาสิต                        ศิริเทศ              สาขาสาธารณสุขศาสตร์

         1.3 อาจารย์กิติศักดิ์                     รุจิกาญจนรัตน์    สาขาการแพทย์แผนไทย

2.อาจารย์ดีเด่นปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่

            2.1 อาจารย์ประเสริฐ                   ศรีนวล              สาขาพยาบาลศาสตร์

            2.2 อาจารย์รัชดาวัลย์                  จิตรพรกุลวศิน    สาขาสาธารณสุขศาสตร์

            2.3 อาจารย์ประกายรัตน์             ทุนิจ                 สาขาการแพทย์แผนไทย

3.อาจารย์ดีเด่นปฏิบัติงานด้านการสอน หรือบริหารงานด้านวิชาการ   ได้แก่

           3.1 อาจารย์กัลยา                       แก้วสม              สาขาพยาบาลศาสตร์

            3.2 อาจารย์กุลวดี                       เข่งวา                สาขาสาธารณสุขศาสตร์

            3.3 อาจารย์สัณฐิตาพร                 กลิ่นทอง            สาขาการแพทย์แผนไทย

4.อาจารย์ดีเด่นปฏิบัติงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่

      4.1 อาจารย์มนชยา                     สมจริต              สาขาพยาบาลศาสตร์

      4.2 อาจารย์ชิดชนก                     ปานวิเชียร         สาขาสาธารณสุขศาสตร์

      4.3 อาจารย์พรทิพย์                    พาโน                สาขาการแพทย์แผนไทย

5.บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดีเด่น ได้แก่

      5.1 นางสาวประภัสสร                 อินทราพงษ์        นักบริหารงานทั่วไป

 #

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี