ประกาศรับสมัครการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัครการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2563

          ประกาศรับสมัครการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2563 (หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563)

ผู้เข้าอบรม

          1. อาจารย์และสายสนับสนุนที่เคยอบรม TOEFL ITP (มกราคม-มีนาคม 2563)

          2. อาจารย์และสายสนับสนุนที่สนใจเข้าร่วมอบรมใหม่

รูปแบบการจัดอบรม

          1. โปรแกรม Speexx ทุกที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (กรกฎาคม-กันยายน 2563)

          2. ศูนย์พัฒนาภาษาให้บริการในการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา และติดตั้งโปรแกรม Speexx ในคอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุคของบุคลากร รวมทั้งอำนวยความสะดวกตลอดการใช้งาน

*แนะนำการใช้โปรแกรม พร้อมรับ Username และ Password วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

*สอบวัดระดับก่อนเรียน (Pre-Test) วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัครการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2563