แกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

แกนนำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

            อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปีที่ 3 ที่กองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้น โดยมีแกนนำนักศึกษาทั้ง 8 คณะ ตลอดจนนักศึกษาหอพักและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วม ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก

            ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายเพิ่มมากขึ้น นับเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ของสังคมที่สามารถทำลายความมั่นคงของชาติได้ มีเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นทาสยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าที่หาซื้อได้ง่ายประกอบกับขณะนี้เทคโนโลยีก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่นเดียวกัน สถาบันการศึกษาเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นจะต้องให้ความรู้ สร้างแกนนำและรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันชีวิต กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว

           กิจกรรมภายในงาน มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สันทนาการ โดยวิทยากรจาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) จังหวัดเพชรบุรี การบรรยายปัญหายาเสพติดและการป้องกัน เฝ้าระวัง การจัดทำแผน กระบวนการสร้างแกนนำและเครือข่ายยาเสพติด การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

         ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้อง และภายในห้องอบรมได้มีการเว้นระยะห่าง 2 เมตร เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน