ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้สอบผ่าน นายศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ขึ้นบัญชีสำรอง นางสาวพฤกษา ดอกกุหลาบ

๒. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้สอบผ่าน นางสาวนิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์

๓. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู (จิตวิทยาการศึกษา) คณะครุศาสตร์
– ไม่มีผู้สอบผ่านการแข่งขัน

๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ไม่มีผู้เข้าสอบแข่งขัน

๕. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้สอบผ่าน นายจตุพล อังศุเวช

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน