ปฐมนิเทศประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ตามโครงการ อว.สร้างงานเฟส 2

มรภ.เพชรบุรี ปฐมนิเทศประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ตามโครงการ อว.สร้างงานเฟส 2

            หลังจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพื่อสร้างงานรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 190 อัตรา ผู้สมัครต้องมีผู้ลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดสมุทรสงคราม

   

            ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศพร้อมกล่าวให้การต้อนรับ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน ระยะที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มเข้าร่วม โดยมีการบรรยายในหัวข้อทักษะและเทคนิคการเข้าสู่ชุมชนอย่างประสบความสำเร็จ  การสร้างทีมในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ บทบาทและหน้าที่กับการทำานเป็นทีม และเครื่องมือในการเก็บข้อมูลชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

            สำหรับการจ้างงาน ประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำฐานชุมชนในพื้นที่ของทั้ง 3 จังหวัด ด้วยการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นบริบทของชมุชน ประชากร การประกอบอาชีพ ศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็จะนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผน เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็งและปัญหาของชุมชน ตลอดจนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยจะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมเวทีเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน หลังจากนั้นเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่าย

   

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะเมื่อทุกคนผ่านโครงการดังกล่าวก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับงไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะทำงานไม่ราบรื่น เพราะทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มคอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

     

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน