คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ จึงแต่งตั้งให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยปฏิบัติราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามกำหนด ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓