บรรยายพิเศษ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดบรรยายพิเศษ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21”

           เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บัณฑิตจึงควรมีความพร้อมที่จะแข่งขัน ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 พึงมี คือมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันตามโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้กระบวนการที่มีเหตุผลพิจารณาอย่างรอบคอบ พิจารณาความน่าชื่อถือของข้อมูล ตั้งสมมุติฐาน เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ นำไปสู่การคิด ตัดสินใจอย่างรอบคอบ

           ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดการบรรยายพิเศษ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร คณะทำงาน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ

           ดร.นงรัตน์ อิสโร กล่าวว่า “อัตลักษณ์บัณฑิตราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21 ต้องมีสมรรถนะ 4 ด้าน คือ ทัศนคติดีและถูกต้อง พื้นฐานชีวิตมั่นคง สัมมาชีพพอเพียง พลเมืองดี-วินัยเด่น โดยต้องมีคุณลักษณะเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” อย่างเต็มภาคภูมิ มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเข้าใจ ผูกพันและตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น รู้จักสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิงเหตุผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย เกิดการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม”

           ว่าที่ร้อยตรีธันยวีร์ สุบรรณรัตน์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดการบรรยายในครั้งนี้ว่า “เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นอกจากนักศึกษาจะต้องมีทักษะด้านความคิดและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ แล้ว นักศึกษายังจำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีในการสื่อสาร มีทักษะในอาชีพ  ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะด้านความเข้าใจในความต่างทางด้านวัฒนธรรรม ต้องรู้จักสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบนความแตกต่างของวัฒนธรรม”

          ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาองค์กรไปจนถึงการพัฒนาประเทศ การที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพขึ้นมาในสังคมได้นั้นคือการศึกษา ซึ่งนอกจากจะทำให้มนุษย์เกิดความรู้และพัฒนาตนได้แล้ว ยังสามารถเป็นตัวกำหนดทิศทางของประเทศได้อีกด้วย เพราะหากประเทศไหนมีการส่งเสริมการศึกษาที่ถูกทิศทาง ตลอดจนวางแผนการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้ประเทศนั้นมีต้นทุนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศัยกภาพในการร่วมกันสร้างประเทศให้มีความเจริญ ทัดเทียมกับนานาประเทศ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน