องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้วิชาการ จนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่  ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ต้องเร่งฟื้นฟูและพัฒนาขุมชนท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ อนามัยสิ่งแวดล้อม และการศึกษา

        ในการนี้ ได้รับฟังการรายงานแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่บริการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เพิ่มรายได้ครัวเรือน และลดปัญหาการว่างงาน และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้เปิดโอกาสให้กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์ และรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21

        พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่คณาจารย์และนักศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและชุมชนราชภัฏ ตลอดห้วงวิกฤติไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี