การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2564”

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2564” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวัชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

         อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) โดยมี    การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 Platform 16 Program โดยได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในทุกปีงบประมาณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนำสู่การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เล็งเห็นความสำคัญที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้าอบรม เกิดการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยโดย เฉพาะการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ และส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และประเทศชาติได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ต่อไป

         ขณะที่ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย นักวิจัยที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจากทั้ง 8 คณะ จำนวน 45 คน โดยด้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการในหลากหลายประเด็น ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เชิงวิชาการและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

   

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน