ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี สำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลา) ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 1 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2563 ที่ http://mis.pbru.ac.th/register/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลข 2

ดูรายละเอียดประกาศ