ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว (มอก.) จำนวน 3,800 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว (มอก.) จำนวน 3,800 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)

          ตามประกาศงานบริหารพัสดุฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว (มอก.) จำนวน ๓,๕๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมกาออฟฟิศ จำกัด ดังรายละเอียด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว (มอก.) จำนวน 3,800 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)