ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว (มอก.) จำนวน 3,800 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว (มอก.) จำนวน 3,800 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว (มอก.) จำนวน 3,800 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)