นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ชมนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

  

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิกาารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบปกติ แต่มีการเว้นระยะ Social Distancing ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

            ก่อนการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาให้นำผลงานเข้าร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 20 -24 พฤษภาคม 2563 และผ่านการคัดเลือกผู้เข้าร่วมแสดงผลงานระดับชาติ ในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประกอบด้วย นายธวัชชัย ตีรณากรณ์ นายธราธร ขาวนวล และนางสาวลดาวัลย์ ชังแต้ม นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

 

   

             และในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เยี่ยมชมนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมกันคิดค้นขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 8 นวัตกรรม ประกอบด้วย ตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสง UVC ตู้ความดันลบสำหรับคัดกรองผู้ป่วย ตู้สแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิแบบเดินผ่าน ต้นแบบหุ่นยนต์สู้ โควิด-19 “น้องปฐมพยาบาล” อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วย UVC เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19ด้วยเทคโนโลยีแผ่นกรองอากาศ HEPA ร่วมกับแสงยูวี ระบบทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคกรดไฮโปคลอรัสเข้มข้นจากน้ำเกลือด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส ระบบปรับอากาศสำหรับชุด PPE ทั้งนี้ นวัตกรรมทั้ง 8 ชิ้น ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยการมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดละ 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง

 

 

 

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน