คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เวรยามผู้หญิง)

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เวรยามผู้หญิง)

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เวรยามผู้หญิง)