ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนุปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมการและการออกแบบ จำนวน ๑ งาน (ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนุปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมการและการออกแบบ จำนวน ๑ งาน (ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนุปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมการและการออกแบบ จำนวน ๑ งาน (ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ)