ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนุปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมการและการออกแบบ จำนวน ๑ งาน (ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนุปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมการและการออกแบบ จำนวน ๑ งาน (ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ)

        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน (ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน ๑๐ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซีสเต็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบโสตทัศนุปกรณ์ภายในห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมการและการออกแบบ จำนวน ๑ งาน (ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ)