สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

            เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานานชาติเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ นายนคร ศิลปะอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชชาชีพ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

            สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชชาชีพ และคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้พบปะผู้บริหารองค์กรมีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการพัฒนา กระบวนการทำงานและรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร  ประกอบด้วย สาขางานโรงแรม  อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3  สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1  ชั้น 2 และชั้น 3 โดยสาขาผู้ประกอบอาหาร  อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย  ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2  รุ่นที่ 1 ไป เมื่อวันที่  25 – 26 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี