รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563

          ตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การปฏิบัติตนของนักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโกวิทต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล นั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่มีสิทธิ์จะได้รับทุนฯ ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

ดูรายละเอียดประกาศ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563

#ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา