สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโกวิทต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมการจ้างงานในโครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในการสรุปผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มพื้นที่การดำเนินงาน ที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 11 กลุ่ม ซึ่งนอกจากจะมีการรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องของบริบทของพื้นที่แล้ว ยังมีการกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่ เช่น ช่วงเวลาของผู้ลงพื้นที่กับผู้ให้ข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน ปัญหาในเรื่องของสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้จะมีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อวางแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี