คณะพยาบาลศาสตร์ฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง”

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง”

                 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง” ปีการศึกษา 2562 ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยากรสุขภาพได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 -7 สิงหาคม 2563 โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วม จำนวน 40 ท่าน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่่าวว่า “คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ตระหนักถึงมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่สภาวิชาชีพได้กำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาจัดการเรียนการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและวิชาชีพและมีความเป็นสากล จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีแนวทางในการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพภ มุงสูเปาหมายในการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

                สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดระยะเวลาทั้ง 5 วัน ประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ระบบบริการสุขภาพและสมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แนวคิดร่วมสมัยในการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่อนาคต กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ การเรียนการสอนในคลินิกและในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติประเมินผลและฝึกปฏิบัติทดลองสอนด้วย

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี