เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

            อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปี 2565“เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักวิจัยที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมจำนวน 60 คน

            อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า “ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) โดยมี    การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนำสู่การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เล็งเห็นความสำคัญที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2565 ตามกรอบประเด็นวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ”

            โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการในหลากหลายประเด็น ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เชิงวิชาการ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน