ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3-31 กรกฎาคม 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศเข้าสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง DSS อาคารสุเมธตันติเวชกุล

ดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

#ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา