สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ลงนาม MOU กับสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มรภ.ภูเก็ต ในการร่วมกันดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มรภ.ภูเก็ต ในการร่วมกันดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ รองประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะ ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ

           การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์พื้นเมือง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ

          ในโอกาสเดียวกันนี้ ทั้งสองสถาบันได้นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้นำเสนอผลงานวิชัยชุดระบำพัสตราภรณ์ ยอนหยา ที่ได้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนในกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าที่อาศัยอยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งการแต่งกายแต่ละรูปแบบขึ้นอยู่กับโอกาสและพิธีการสำคัญ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับจารีตประเพณี

          ขณะที่สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย “ชุดชมพู่เพชรสายรุ้ง” “นาฏยประดิษฐ์ผ้าทอกะเหรี่ยง กรณีศึกษา : หมู่บ้านยางน้ำกลัดใต้ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี” “นาฏยประดิษฐ์สำหรับไทยพวนเพชรบุรีจากพื้นวัฒนธรรมพวนเชียงขวาง” “ปุราณคติวชิรศรีทวารวดีและระบำยักษ์แคระ”

หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนและด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน