คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือกับสถานพยาบาล เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือกับสถานพยาบาล เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล

             คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดพิธีลงนามความตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ (Formal Agreement) โครงการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 15 แห่ง เพื่อร่วมกันดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกสู่ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือ

            สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลในชุมชนรวมทั้งวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น  ปฏิบัติพัฒนาและเพิ่มพูนสมรรถนะทางการพยาบาลเฉพาะทางตามสาขาที่เชี่ยวชาญเพื่อให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน ตลอดจนจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

             ทั้งนี้ จะร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับนกับพยาบาลวิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ใช้บริการที่เกิดจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสาขา สร้างรูปแบบการบริหารพยาบาลหรือคุณภาพงานบริการพยาบาลหรือสร้างผลงานวิชาการที่เกิดจากการดูแลผู้ใช้บริการ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน