สัมมนาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันตก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ Smart Royal Coast Tourism Unit

จัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

              เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่วมฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการเข้าร่วมการสัมมนาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

            อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า “การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอฐานข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวตลอดชายฝั่งตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและระนอง ซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้ Smart Royal Coast Tourism Unit มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดทำไว้เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ภายใต้หลักการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand 4.0 รวมถึงส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันเฉพาะที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลังจากที่ได้มีการเปิดศูนย์ Smart Royal Coast Tourism Unit เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทางศูนย์ฯ ได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนและเผยแพร่ความรู้อันป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชน”

           ในการเสวนาประกอบด้วยประเด็นการเสวนาทั้งหมด 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1. แนวทางพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและความเป็นไปได้ เสนอเส้นทางที่จัดทำแล้วในเบื้องต้นที่มีข้อมูลอยู่เดิม ภายในฐานข้อมูลของศูนย์ฯ 2. ศักยภาพการจัดการและการบริหารพื้นที่ท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการท่องเที่ยว 3. การวางแผนการตลาดและการนำเสนอการส่งเสริมการขายเส้นทางการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอโปรแกรมตามเส้นทางการท่องเที่ยวและการระดมความคิดเห็น แนวทางการปรับตัวด้านการท่องเที่ยวหลังวิกฤตไวรัส COVID-19

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี