ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ PBRU Smart University

              เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ PBRU Smart University ระหว่างมหาวิทยาสัยราชภัฏเพชรบุรีและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คุณยงยุทธ มณีจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารฝ่าย สำนักงานเขตเพชรบุรี ร่วมเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ

            สืบเนื่องจากกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB CorporateCnlne) สำหรับกลุ่มภาครัฐ (GFMS) ซึ่งเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนที่จะชำระงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการบริหารจัดการทางการเงิน เช่น การับบริจาคเงินและออกใบเสร็จรับเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากรเพื่อให้ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อัตโนมัติ เป็นต้น

              ในโอกาสนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุนี จำนวน 100,000 บาท และมอบให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน