นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้รับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

           

            ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน กลุ่มพลังงาน เคมีเเละวัสดุชีวภาพ ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102–104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประกอบด้วย

  1. เด็กชายนพดล สุริยะจันทร์

  2. เด็กชายปรินทร บุญจันทร์

  3. เด็กชายกันตภณ ส่งวัฒนายุทธ

อาจารย์ที่ปรึกษา

  1. อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญา

  2. อาจารย์กัญจนา ชูจิตร

  3. อาจารย์อภิชาต เครือจันทร์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ในการลงมือปฏิบัติจนได้รับรางวัลและพัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากยิ่งขึ้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน