การสัมมนาเรื่องความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดกิจกรรมการสัมมนา

เรื่องความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินความรู้ความสามารถ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับและเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการสัมมนา เรื่องความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินความรู้ความสามารถ ที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องลูกหว้า อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและัศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

            นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กล่าวว่า “สืบเนื่องจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจหลักในการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา พร้อมทั้งบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งด้านการให้บริการวิชาการและความรู้ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบฯ จึงได้ดำเนินโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น”

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา พร้อมทั้งบริการวิชาการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี