เครือข่ายในกลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพัฒนาข้อสอบตามสาระวิชาทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำเครือข่ายในกลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพัฒนาข้อสอบตามสาระวิชาทางการพยาบาล

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาข้อสอบตามสาระวิชาทางการพยาบาล บนความร่วมมือเชิงเครือข่ายที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในกลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์จากสถาบันการศึกษารวม 11 แห่ง เข้าร่วม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ร้อยละของผลการสอบความรู้ขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในปีแรก เป็นเกณฑ์สำคัญของทุกคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนั้นการทดสอบความรู้นักศึกษา ทั้ง 8 สาระวิชา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สถานการณ์สุขภาพและการพยาบาล โดยในปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ริเริ่มการทำงานแบบเครือข่ายในกลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในการสร้างข้อสอบ 8 สาระวิชา ชุดที่ 1และ 2 จากนั้นได้จัดดำเนินการสอบความรู้นักศึกษาพร้อมกัน ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสานงานต่อ และในปีนี้ คือ ปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และเครือข่ายเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบอย่างมีคุณภาพ”

         สำหรับการแบ่งการดำเนินกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 วัน แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน คือ อบรมการสร้างข้อสอบอย่างมีคุณภาพ วางแผนกิจกรรมการสอบและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบไปยังสถาบันเครือข่าย และจะสรุปบทเรียนร่วมกันเพื่อวางแผนดำเนินการปีการศึกษาต่อไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน