คณะกรรมการติดตามฯ ลงพื้นที่โค้งตาบาง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ลงพื้นที่โค้งตาบาง ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

         เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายพิชัย ขำเพชร ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ลงพื้นที่หมู่บ้านโค้งตาบาง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายฉันท์ อัครสกุลภิญโญ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่10 ชุมชนโค้งตาบาง และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม

         สำหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการจัดสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ เพื่อประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามกรอบการประเมินของคณะกรรมการติดตามฯ ซึ่งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมสนทนากลุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา ได้แก่ นายกสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปี 3 และ/หรือ 4 และ/หรือ 5 และกลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คณบดี

          สำหรับชุมชนโค้งตาบางเป็นชุมชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่กำหนดให้รายได้อยู่ที่ 150,000 บาท/คน/ปี ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จนกระทั่ง ในปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าไปร่วมพัฒนากับคนในชุมชนที่มีความตั้งใจ จนทำให้ชุมชนได้รับการยอมรับ คนในชุมชนมีอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน